Regulamin

Regulamin uczestnictwa

w Startup Weekend Kids

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu Startup Weekend Kids, zwanym dalej warsztatami.

2. Realizatorem warsztatów jest Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”, ul. Kopernika 5/4, 09-500 Gostynin oraz WebTango.pl Małgorzata Gontarek, ul. Kościuszki 27/14, 09-500 Gostynin, zwani dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem warsztatów jest Krakowski Park Technologiczny.

3. Organizator oświadcza, iż jest wpisany do KRS pod numerem 0000611335. Na podstawie wpisu upoważniony jest do świadczenia usług szkoleniowych dla dzieci i dorosłych, a także posiada stosowne doświadczenie, wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia.

4. Uczestnikami warsztatów są dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz osoby dorosłe, zwane dalej „Zamawiającymi”. Poprzez „Zamawiających” rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają udział dziecka w zajęciach oraz osoby dorosłe – Uczestników warsztatów.

5. Na czas trwania warsztatów Organizator zapewnia:
a. salę wraz z odpowiednim zapleczem technicznym,
b. materiały dydaktyczne dla uczestników oraz dyplomy poświadczające ukończenie warsztatów.

§2 Zapisy na warsztaty

1. Zapisy na warsztaty odbywać się będą drogą elektroniczną, poprzez stronę: www.startupkids.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez Zamawiającego podczas zapisów na stronie wskazanej w ust. 1 oraz uiszczenie stosownej opłaty.

§3 Organizacja warsztatów

1. Warsztaty obejmują 21 godzin praktycznych warsztatów i odbywać się od piątku 02 lutego 2018 roku do niedzieli, 04 lutego 2018 roku – w piątek w godzinach 16:00-21:00, w sobotę w godzinach 10:00-18:00 i w niedzielę w godzinach 10:00-18:00

2. Harmonogram warsztatów przedstawiony zostanie na stronie internetowej wydarzenia: www.startupkids.pl.

§4 Nieobecność Zamawiający na warsztatach

1. Nieobecność Zamawiającego na warsztatach nie zwalnia go z opłat ustalonych w Umowie, jeśli na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów nie zgłosił nieobecności do organizatora wydarzenia.

§5 Opłaty za udział w warsztatach

1. Z tytułu uczestnictwa Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości przedstawionej na stronie www.startupkids.pl.

2. Terminy wniesienia opłaty ustalone są na stronie www.startupkids.pl

3. Dzieci z domów dziecka i zakładów opiekuńczych, dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dzieci pozostające w trudnej sytuacji materialnej uczestniczą w wydarzeniu bez ponoszenia opłat! Rodziców lub opiekunów prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie: kontakt@startupkids.pl

§6 Rezygnacja z udziału w warsztatach

1. Zamawiający może zrezygnować z udziału w warsztatach – w tym celu wymagane jest przesłanie oświadczenia adres e-mail: fundacja@pierwszemiejsca.org

2. Jeśli Zamawiający zrezygnował z udziału w warsztatach co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów to opłata zwracana jest w całości.

3. Jeśli Zamawiający zrezygnował z udziału w warsztatach w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

4. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, opłata zwracana jest w całości.

§7 Odpowiedzialność Organizatora za rzeczy Uczestników

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników warsztatów w miejscu przeprowadzania warsztatów czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania warsztatów w ich posiadaniu.

2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w związku ze zdarzeniami, o których mowa w powyżej.

§8 Obowiązki Organizatora, Zamawiającego

1. W trakcie trwania warsztatów Organizator, poprzez Prowadzących zajęcia sprawuje opiekę nad Uczestnikami zajęć.

2. Zamawiający przyprowadzając Uczestnika na warsztaty zobowiązany jest do podpisania się na liście obecności potwierdzając tym samym, iż Uczestnik został na warsztaty przyprowadzony oraz przy odbiorze Uczestnika z warsztatów, podwtwier

3. Lista obecności i odbioru dostępna jest u prowadzącego warsztaty.

4. Odbierając Uczestnika Zamawiający potwierdza ten fakt poprzez ponowne złożenie podpisu na liście obecności w stosownej rubryce „Odbiór”.

5. Istnieje możliwość przyprowadzenia i odebrania Uczestnika zajęć przez inną osobę niż Zamawiający. W tym celu Zamawiający powinien w formie pisemnej upoważnić wybraną przez siebie osobę, podając jej numer PESEL i złożyć stosowne oświadczenie Prowadzącemu przed rozpoczęciem warsztatów, ewentualnie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową.

6. Prowadzący warsztaty ma prawo poprosić wskazaną przez Zamawiającego osobę przyprowadzającą i odbierającą Uczestnika o dowód osobisty celem jej identyfikacji.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego odbioru Uczestnika innej osobie Uczestnik po odbytych warsztatach może być odebrany tylko przez osobę, przez którą został przyprowadzony lub inną osobę zgłoszoną wcześniej przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami w §8 pkt 5. niniejszego regulaminu.

8. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik po warsztatach był uprawniony do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się warsztaty. W tym wypadku Zamawiający zobowiązany jest, przy przyprowadzeniu Uczestnika na warsztaty, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania go Prowadzącemu. Obowiązek podpisu na liście obecności istnieje w dalszym ciągu, z tym zastrzeżeniem, że w miejscu, gdzie powinien znaleźć się podpis Zamawiającego świadczący o tym, że odebrał on Uczestnika z warsztatów, Prowadzący warsztaty robi adnotację, że Uczestnik wraca sam. Istnieje również możliwość poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą mailową. Ten zapis regulaminu nie dotyczy dzieci w wieku poniżej 13 lat.

9. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania przed warsztatami o poważnych schorzeniach Uczestnika, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach, które ułatwią sprawowanie opieki nad Uczestnikiem oraz zapewnienie mu stosownego wyżywienia.

10. W trakcie trwania warsztatów Prowadzący odpowiada za zachowanie Uczestników. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie warsztatów oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, Prowadzący niezwłocznie kontaktuje się z Zamawiającym danego Uczestnika celem zabrania go z trwających warsztatów.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem opłaty za uczestnictwo Uczestnika w warsztatach.

§9 Miejsce prowadzenia warsztatów

1. Warsztaty organizowane są w miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie www.startupkids.pl

2. W wyjątkowej sytuacji, Organizator ma prawo zmiany miejsca przeprowadzenia warsztatów w obrębie miejscowości, w której miał on się pierwotnie odbyć.

3. O fakcie zmiany miejsca przeprowadzenia warsztatów Organizator zawiadamia Zamawiającego drogą e-mailową i telefoniczną na adres wskazany w trakcie procesu zawierania Umowy przy rejestracji Uczestnika na wydarzenie. Jeżeli taka sytuacja by zaistniała Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym Zamawiającego minimum na 1 tydzień przed rozpoczęciem warsztatów i albo przepisać zgłoszone przez niego osoby na warsztaty w innej lokalizacji lub zwrócić w całości wpłacone pieniądze na poczet warsztatów.

§10 Wizerunek Uczestnika

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby w trakcie przeprowadzania warsztatów Prowadzący i/lub inna osoba lub podmiot medialny (telewizja, radio, prasa, blogerzy, vlogerzy, podcasterzy) zaproszony na wydarzenie przez Organizatora wykonywał zdjęcia i nagrania audio i wideo Uczestnikom warsztatów, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora lub zaproszonego medium, w prezentacjach, katalogach, folderach, specjalistycznych publikacjach, ofertach handlowych i profilach w social media Organizatora oraz zamieszczenia relacji z wydarzenia zawierających utrwalony obraz, nagranie audio lub wideo na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, telewizji, radio, prasie.

2. W przypadku braku zgody na wykorzystywania wizerunku Uczestnika zajęć, Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem warsztatów i wręczyć je Organizatorowi wydarzenia.

§11 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Organizator

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.startupkids.pl, a Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.