Regulamin uczestnictwa w Green Power Hackathon

Regulamin uczestnictwa w Green Power Hackathon

w dniach 1-2 czerwca 2019 r. w Warszawie

§1. Postanowienia Ogólne

1. Definicje.

 1. Organizator – Fundacja PIERWSZE MIEJSCA SĄ ZAWSZE WOLNE, ul. Kopernika 5/4, 09-500 Gostynin.
 2. Partner Wydarzenia – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa oraz Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
 3. Warsztaty – warsztaty Green Power Hackathon, które odbędą się w dniach od 1 do 2 czerwca 2019 roku w Warszawie.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna w wieku od 13 roku życia, która za pomocą Systemu została prawidłowo zarejestrowana na Warsztaty do dnia 25 maja 2019 roku. Uczestnik w wieku od 13 do 16 roku życia może zostać zapisany na Warsztaty tylko przez Opiekuna. Pozostali Uczestnicy zapisują się na Warsztaty samodzielnie.
 5. Użytkownik – każda osoba od 16 roku życia, wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Warsztaty.
 6. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika w wieku od 13 do 16 roku życia. Opiekun może być także Uczestnikiem Warsztatów.
 7. Trener – osoba współpracująca z Organizatorem, współpracująca z Uczestnikami podczas Warsztatów lub prowadząca Warsztaty.
 8. Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Warsztatach została zaakceptowana.
 9. System Rejestracji Evenea (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Warsztaty będąca własnością EventLabs Sp. z o.o.

2. Informacje dodatkowe.

 1. Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się pod adresem https://startupkids.pl
 2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 3. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba, która skutecznie dokonała rejestracji na Warsztaty.
 4. W Warsztatach może wziąć udział maksymalnie 50 niepełnoletnich Uczestników.
 5. Warunkiem odbycia się Warsztatów jest zebranie co najmniej 30 niepełnoletnich Uczestników.
 6. Program Warsztatów znajduje się pod adresem https://startupkids.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bez podawania przyczyny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenerów w każdym momencie trwania Warsztatów.
 9. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Uczestnika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
 10. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
 11. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Rejestracja uczestnictwa na Warsztatach

 1. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 25 maja 2019 roku.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Warsztatach odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://startupkids.pl lub poprzez stronę https://gph.evenea.pl lub poprzez dedykowaną stronę, przekazaną w e-mailu wysłanym przez Partnerów do osób zainteresowanych uczestnictwem w Warsztatach.
 3. Rejestracja oraz uczestnictwo w Warsztatach są całkowicie nieodpłatne.
 4. Rejestracja na uczestnictwo w Warsztatach jest niezbędna zarówno w przypadku osób niepełnoletnich, jak i osób dorosłych, w tym rodziców osób niepełnoletnich, którzy chcą uczestniczyć w Warsztatach w roli ekspertów i pracować wspólnie z młodzieżą nad projektami.
 5. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna lub dokonały zgłoszenia za zgodą Opiekuna.
 6. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 7. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 8. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
 9. Rejestracja Uczestnika na wydarzeniu oznacza, że Uczestnik lub jego Opiekun wyraża zgodę na zapisy niniejszego regulaminu w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz jego wizerunku w celach związanych z realizacją Umowy, w tym wykorzystania imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora, czyli Fundacji „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne” oraz Partnerów Wydarzenia, czyli Santander Bank Polska S.A. i Fundacji Santander Bank Polska S.A., zgodnie z treścią §3.
 10. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach.


§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Warsztatów dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i Partnera Warsztatów i innych osób wskazanych przez Organizatora i Partnera Warsztatów.
 2. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika Warsztatów proszony jest podczas rejestracji o wyrażenie zgody na wykorzystanie imienia i nazwiska oraz utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego podczas Warsztatów wizerunku i głosu oraz wypowiedzi Uczestnika we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora, czyli Fundacji „Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne” oraz Partnerów Wydarzenia, czyli Santander Bank Polska S.A. i Fundacji Santander Bank Polska S.A., także rozpowszechniania w tym celu za pomocą wizji bądź fonii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 3. Wyrażenie zgody opisanej w §3 pkt. 2 niniejszego regulaminu udzielane jest nieodpłatnie tzn. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika Warsztatów nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Organizatora i Partnerów Wydarzenia z tytułu wykorzystywania ich danych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku, w tym głosu i wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika Warsztatów może, ale nie musi wyrażać zgody opisanej w §3 pkt. 2 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy Uczestnik lub Opiekun Uczestnika Warsztatów nie wyrazi zgody, to Organizator ma prawo nie dopuścić go do uczestnictwa w Warsztatach.

§ 4. Przebieg Warsztatów

 1. Dokładny termin oraz czas trwania Warsztatów podany jest na stronie https://startupkids.pl
 2. Opiekun przyprowadzając Uczestnika na Warsztaty zobowiązany jest do podpisania się na liście obecności Uczestników potwierdzając tym samym, iż Uczestnik został na Warsztaty przyprowadzony.
 3. Lista obecności i odbioru dostępna jest u Organizatora Warsztatów.
 4. Odbierając Uczestnika z Warsztatów Opiekun potwierdza ten fakt poprzez ponowne złożenie podpisu na liście obecności w stosownej rubryce „Odbiór”.
 5. Istnieje możliwość przyprowadzenia i odebrania Uczestnika zajęć przez inną osobę niż Opiekun. W tym celu Opiekun powinien w formie pisemnej upoważnić wybraną przez siebie osobę, podając jej numer PESEL i złożyć stosowne oświadczenie Organizatorowi przed rozpoczęciem warsztatów.
 6. W przypadku zlecenia przez Opiekuna odbioru Uczestnika innej osobie Uczestnik po odbytych warsztatach może być odebrany tylko przez osobę, przez którą został przyprowadzony lub inną osobę zgłoszoną wcześniej przez Opiekuna.
 7. Organizator Warsztatów ma prawo poprosić wskazaną przez Opiekuna osobę przyprowadzającą i odbierającą Uczestnika o dowód osobisty celem jej identyfikacji.
 8. Istnieje również możliwość, aby Uczestnik po warsztatach był uprawniony do samodzielnego opuszczenia miejsca, gdzie odbywały się warsztaty. W tym wypadku Opiekun zobowiązany jest, przy przyprowadzeniu Uczestnika na warsztaty, do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia i przekazania go Organizatorowi. Obowiązek podpisu na liście obecności istnieje w dalszym ciągu, z tym zastrzeżeniem, że w miejscu, gdzie powinien znaleźć się podpis Opiekuna świadczący o tym, że odebrał on Uczestnika z warsztatów, Organizator robi adnotację, że Uczestnik wraca sam. Istnieje również możliwość poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą mailową.
 9. Podczas Warsztatów Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora oraz Trenerów i zobowiązani są do stosowania ich poleceń.
 10. Opiekun jest zobowiązany do poinformowania przed warsztatami o poważnych schorzeniach Uczestnika, np. o alergiach pokarmowych lub innych ważnych informacjach, które ułatwią sprawowanie opieki nad Uczestnikiem.
 11. W przypadku nietypowej diety (np. wegetariańskiej, bezglutenowej i innej, w której konieczne jest wykluczenie różnych składników pokarmowych) Uczestnika Opiekun zobowiązuje się samodzielnie zapewnić Uczestnikowi odpowiednie wyżywienie na czas trwania Warsztatów.
 12. W trakcie trwania Warsztatów Organizator odpowiada za zachowanie Uczestników. Gdyby okazało się, iż zachowanie Uczestnika uniemożliwia prawidłowe prowadzenie warsztatów oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników, Organizator niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem danego Uczestnika celem zabrania go z trwających warsztatów.
 13. Opiekun, który bierze udział w Warsztatach jako Uczestnik nie może być członkiem projektu, w którym bierze udział jego dziecko.

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania Warsztatów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników pozostawione na obiekcie, w którym prowadzone są Warsztaty i poza tym obiektem.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych, niezbędnych zdaniem Organizatora do przeprowadzenia Warsztatów.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego, tabletów ani smartfonów. Uczestnicy przynoszą tego typu urządzenia na Warsztaty na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Opiekuna.
 6. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i wyposażenia sali odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia lub ich Opiekunowie.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2019 r.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie https://startupkids.pl. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Warsztatów i ich Opiekunów zgodnie z polityką prywatności.
 5. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Warsztatach zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Warsztatów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 7. Uczestnik Warsztatów ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 8. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Warsztaty celem powiadamiania uczestników Warsztatów o zmianach programu Warsztatów, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
 11. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: fundacja@pierwszemiejsca.org. Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 14 dni roboczych do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.
 12. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Niewielka 31/1, 00-713 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: fundacja@pierwszemiejsca.org
 13. Uczestnicy pełnoletni, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie lub przez ich podopiecznych zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami.
 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Warsztatów, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Warsztatach i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Warsztatów lub terenu obiektu, w którym organizowane są Warsztaty.
 15. W trakcie Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 16. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 17. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.